ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ НА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИТЕ 7

Частна детска градина Първите 7 / Александър Ванков АН ЕООД / e дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 204892100, със седалище и адрес на управление: Адрес: гр. Плевен, ул.Димитър Константинов 37 ; МОЛ: Александър Ванков.

Данни за кореспонденция и контакт:

 • България, 5800 Плевен, ул. Цар Борис III
 • тел.: 0876 501 175

Настоящата политика се приема в изпълнение задълженията за прозрачност и информация, свързана с обработването на лични данни и упражняването на правата на субектите на данни (чл.12-14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)/Регламента/) и Закона за защита на личните данни/ЗЗЛД/.

В Частна детска градина Първите 7 се обработват лични данни в следните регистри:

 • Регистър „ Персонал”
 • Регистър „Деца”
 • Регистър „Родители”
 • Регистър „ Контрагенти”

Спазването на Основните принципи по отношение обработването и защитата на личните данни, съгласно Регламента, и които АЛД следва да спазва, става при отчитане на следните основни положения:

1. Основание за обработка.

Личните данни се обработват стриктно, съгласно изискванията на Регламента, при спазване на морала и добрите нрави, както и приложимото национално законодателство.

В регистър „Деца” и регистър „Родители” се обработват лични данни на ученици, с оглед на изпълнение на нормативните изисквания на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 8 от 11.08.2016 за информацията и документите за системата на предучилищното образование и Закона за закрила на децата.

Спазвайки принципа на „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“.

2. Целите на обработването.

Личните данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни цели, спазвайки принципа на „ограничение на целите“, както следва:

За регистър „Деца” и регистър „Родители”:

 • за всички дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на учебната дейност;
 • за изготвяне на всякакви документи на физическите лицата във връзка с учебния процес;
 • за установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му като ученик, респективно родител/настойник

3. Описание на категориите лични данни

Личните данни, които събираме са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

В Частна детска градина Първите 7 се обработват следните категории лични данни спазвайки принципа на „свеждане на данните до минимум“:

В регистър „Ученици” се обработват следните категории лични данни:

 • физическа идентичност: три имена, ЕГН, снимка, пол, година на раждане, адрес, телефон, месторождение и личен лекар.
 • здравна информация - лична здравно-профилактична карта, издадена от личен лекар

В регистър „Родители” се обработват следните категории лични данни:

 • физическа идентичност: три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл адрес

4. Източници, от които се събират данните:

Личните данни се събират от физическите лица, за които се отнасят данните, респективно от техните родители/настойници, поддържат се в актуално състояние и са точни, администраторът предприема всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват, спазвайки принципа на „точност”.

5. Предвидените срокове за изтриване на различните категории данни:

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

Всички данни в регистър „Ученици“ и регистър „Родители“ се съхраняват за сроковете посочени в Наредба 8 от 11.08.2016 г., издадена от Министъра на образованието и науката за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

След постигане целта на обработване на личните данни или преди преустановяване на обработването на личните данни в регистрите АЛД е длъжен да ги унищожи. Унищожаването на документите съдържащи лични данни се осъществява съгласно „Процедура за унищожаване на документите съдържащи лични данни” при Частна детска градина Първите 7.

6. Категории получатели, на които ще бъдат разкрити данните, в т. ч. и получателите в трети държави или международни организации:

Данните от всички регистри се обработват само от служители, в чиято длъжностна характеристика е определено задължение за обработване на тези данни във връзка с посочените в т. 2 от настоящата политика цели.

Право на достъп до регистъра имат само упълномощени лица (такива, които са определени със заповед на Управителя на Частна детска градина Първите 7).

Право на достъп до данните на Частна детска градина Първите 7 имат:

В регистър „Родители” се обработват следните категории лични данни:

 • Обработващи лични данни - Администраторът възлага обработване на лични данни на обработващ личните данни за подпомагане изпълнението на неговите задължения към клиентите (доставчици на услуги - счетоводна фирма, доставчици на ИТ услуги, куриерски компании и др.) чрез договори с включени в тях „Клаузи за защита на личните данни между Администратор и Обработващ личните данни” изпълнявайки изискванията на чл. 28 от Регламента;
 • Органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи), в изпълнение на законоустановените им правомощия и когато е изисквано по надлежен път;
 • Държавни органи (НАП, НОИ, МОН, РУО, МВР, КЗЛД и др.), надлежно легитимирали се със съответни документи при и по повод изпълнение на официалните им правомощия.
 • Лични данни на учениците се предоставят в други държави при кандидатстване в учебно заведение, при участвие в проекти, конкурси, пътувания и екскурзии, след съгласие на родител/настойник.

7. Осигуряване упражняването на правата на субектите на данни (глава 3 от регламента)

Субектите на данни на Частна детска градина Първите 7 имат право на :

 • Информация относно личните си данни, които Частна детска градина Първите 7 обработват;
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране на личните данни (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни;
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Право да получат данните си в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и право да ги прехвърлят на друг администратори (право на преносимост);
 • Възражение спрямо обработването на техни лични данни;
 • Право и да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за тях или по подобен начин ги засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени. Всеки субект на данни, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния Административен съд по общите правила за подсъдност.

Надзорен орган в Република България е: Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Лицата, които желаят да упражнят горепосочените си права подават писмено искане до Частна детска градина Първите 7 или чрез упълномощено лице на следния адрес за кореспонденция и контакт: гр. Плевен, ул. Цар Борис III, тел. 0876 501 175 или по електронен път на следния имейл - office@purvite-7.bg, при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Администраторът предоставя на субекта на данни информация относно действията, предприети във връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Администраторът информира субекта на данните за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Ако администраторът не предприеме действия по искането на субекта на данни, администраторът уведомява субекта на данни без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

Информацията по исканията се предоставя безплатно. Когато исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, администраторът може или:

а) да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

б) да откаже да предприеме действия по искането.

Когато администраторът има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането, администраторът може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.

8. Частна детска градина Първите 7 спазват принципа "цялостност и поверителност" на личните данни, като предприемат подходящи технически и организационни мерки за защита.

Частна детска градина Първите 7 с цел постигане на адекватно ниво на защита, прилагат следните видове защита: физическа, персонална, документална, защита на автоматизирани информационни системи и/или мрежи.

Физическата защита на личните данни представлява система от технически и организационни мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до сгради, помещения и съоръжения, в които се обработват лични данни.

Персоналната защита представлява система от организационни мерки спрямо физическите лица, които обработват лични данни по указание на администратора.

Документалната защита представлява система от организационни мерки при обработването на лични данни на хартиен носител.

Защита на автоматизираните информационни системи и/или мрежи представлява система от технически и организационни мерки за защита от незаконни форми на обработване на личните данни.

При подаване и обработване на документи за кандидатстване; и с подписване на договор за обучение, физическите лица, за които се отнасят данните, респективно данните, подадени от техните родители/настойници, се съгласяват с обработването на подадените лични данни във връзка с изпълняване на дейността на Частна детска градина Първите 7.